Zaznacz stronę

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób Pellon Group przetwarza dane osobowe swoich klientów.

W oświadczeniu omawiamy:

 1. Dane kontaktowe administratora
 2. Jakie dane zbieramy
 3. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą i jak może z nich skorzystać
 4. Do czego wykorzystujemy dane i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy
 5. Jak długo przechowujemy dane
 6. Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich
 7. Jakie zagrożenia wiążą się z przetwarzaniem danych i jak je chronimy

 

Dane kontaktowe administratora

Pellon Group Oy
Yrittäjäntie 10
62375, YLIHÄRMÄ
Tel: 06 4837 555
email: pellon@pellon.fi
Identyfikator firmy: 0184454-7

Jakie dane zbieramy i w jakim celu to robimy

Dane osobowe zbierane przez Grupę Pellon można podzielić w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku podpisywania umowy i sprawdzania zdolności kredytowej także numer PESEL.
 • Dane dotyczące stanowiska: tytuł, opis stanowiska i obszar działalności.
 •  Dane związane z podaniem o pracę i rekrutacją, takie jak imię i nazwisko, adres, inne dane kontaktowe, data urodzenia, dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej stanowiskiem; dane związane z podaniem o pracę i CV, takie jak informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych, umiejętnościach, sprawowanych urzędach, zdjęcie; dane związane z rozmową kwalifikacyjną oraz testami rekrutacyjnymi; inne dane podane przez samego ubiegającego się o pracę, takie jak oczekiwane wynagrodzenie czy informacja o tym, skąd dowiedział się o rekrutacji; oraz dane związane z procesem rozpatrywania podania o pracę.
 • Dane związane z korzystaniem z naszej strony internetowej: ciasteczka, czyli pliki cookie.

Dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą

Dane zbieramy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą na dwa różne sposoby: kiedy korzysta ona z obsługi klienta lub kiedy dostarcza nam je sama za pośrednictwem formularza online, czatu lub wiadomości e-mail. Dane te wykorzystywane są w celach kontaktowych: aby móc przekazywać informacje o ofertach i świadczyć usługi klientowi. Aktywność na naszej stronie internetowej osoby, której dotyczą dane osobowe składa się także na dane analityczne na temat odwiedzających witrynę.

Dane osobowe, które możemy zbierać od stron trzecich

Dane osobowe od stron trzecich zbieramy ze źródeł publicznych, takich jak strony internetowe firm czy rejestry firm, w celu weryfikacji prawa podpisującego do podpisania umowy.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą i jak może z nich skorzystać

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa do posiadanych przez nas danych osobowych:

a) Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dotyczą posiadane przez nas dane, ma prawo dostępu do tych danych. Dostęp ten może być jednak ograniczony w związku z przepisami obowiązującego prawa i ze względu na ochronę prywatności innych osób.

b) Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania błędnych lub niekompletnych informacji.

c) Prawo do usunięcia danych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania usunięcia swoich danych. Usunięcie danych może nastąpić np. w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, a do przetwarzania danych nie ma innej podstawy.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych, a do kontynuowania przetwarzania danych nie ma innej podstawy.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

e) Prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

f) Prawo do przeniesienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Prawo to dotyczy danych osobowych, które zostały przetworzone w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody. Prawo do przeniesienia danych z jednego systemu do drugiego nie dotyczy danych kontaktowych profesjonalistów, które przetwarzane są w relacjach B2B w przypadkach, gdy przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy, której ta osoba jest stroną.

g) Prawo do wycofania zgody

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla zgodności z prawem do przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody może wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia usług.

h) Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że ​​jej dane osobowe są wykorzystywane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem.

Aby skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, należy skontaktować się z nami pisemnie.

Pellon Group Oy
Yrittäjäntie 10
62375, YLIHÄRMÄ
FINLAND

Do czego wykorzystujemy dane i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i umownych. Podstawą prawną naszego postępowania są:

Realizacja umowy

Wypełnianie zobowiązań umownych jest główną podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania zamówionych u nas produktów i usług w odpowiednim zakresie.

Obowiązek ustawowy

Musimy wywiązywać się nie tylko z umów, ale także z obowiązków prawnych, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe – na przykład obowiązków płynących z przepisów dotyczących księgowości.

Zgoda

Za zgodą użytkowników zbieramy dane analityczne dotyczące korzystania przez nich z naszej strony internetowej. Robimy to w celu rozwijania naszej witryny. Użytkownik wyraża na to zgodę, akceptując pliki cookie podczas odwiedzania strony.

Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na ich zbieranie w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie.

Pellon Group Oy przetwarza podania o pracę za zgodą osób ubiegających się o pracę. Ubiegający się o pracę ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

 

Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres trwania umowy oraz przez sześć lat po jego zakończeniu, na wypadek konieczności rozpatrzenia wszelkich zobowiązań umownych, reklamacji lub wniosków o sprostowanie, chyba że przepisy prawa, np. ustawa o rachunkowości, stanowią inaczej.

Dane analityczne dotyczące korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej przechowujemy przez okres 26 miesięcy w celach marketingowych oraz w celu zwiększania poziomu obsługi klienta.

Dane osobowe związane z konkretnym stanowiskiem w procesie rekrutacji przechowujemy przez dwa lata, a otwarte aplikacje przez dwanaście miesięcy od momentu ich złożenia.

 

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą łączone z innymi rejestrami i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Dane związane z procesem rekrutacji mogą być udostępniane na użytek wewnętrzny spółek Grupy oraz ewentualnie podwykonawców biorących udział w procesie rekrutacji, z którymi Grupa Pellon zawarła odrębną umowę o rekrutacji i przetwarzaniu danych osobowych.

 

Ochrona danych

Celem działań Pellon Group w zakresie ochrony danych jest zabezpieczenie dostępu do danych osobowych i systemów informatycznych, zagwarantowanie ich poufności i integralności oraz minimalizacja szkód spowodowanych ewentualnymi uchybieniami. Podjęte środki bezpieczeństwa opierają się na ocenie ryzyka i są one proporcjonalne do przedmiotu ochrony oraz do związanych z nim zagrożeń. W procesie przetwarzania i ochrony danych osobowych uwzględniane są wymagania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

 

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Nasza polityka prywatności może zostać zaktualizowana. W takiej sytuacji zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

Dane kontaktowe organu nadzorczego

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że ​​dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo.

 

Biuro Inspektora Ochrony Danych

Address: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, FINLAND

Address: PL 800, 00521 Helsinki, FINLAND

Phone: +358 29 56 66700

Email: tietosuoja@om.fi

Kontakt

"Wymagane pola" oznacza pola wymagane

Nazwisko*Wymagane pola
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych *
Pellon Group może przetwarzać twoje dane osobowe w celach marketingowych. Możesz w każdym momencie zmienić zdanie – skontaktuj się z nami mailowo (pellon@pellon.pl).
Hidden